Nyhet

ÅRSMØTE 10.MAI

Av øs, 4.5.2011 00:00

Det har blitt innkalt til Årsmøte i Siddis Sportsklubb 10.mai 2011. Anbefaler alle betalende medlemmer å stille opp! Her kommer info og sakliste:

 

 Til

medlemmene i Siddis sportsklubb

 

 

29.04.11

 

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

 

Det vises til innkallingen til årsmøte av 26.04.11

 

10 Mai 2011

 

Årsmøtet avholdes på møterom ØST i Storhallen og begynner kl. 1800

 

Sakliste:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (inkludert eventuelle grupperegnskap)

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

Ingen avdelinger skal ha egne styrer så årsmøtet peker ut ansvarsperson fra hver enkelt avdeling og denne utpeker igjen sine medarbeidere etter behov.

d) 2 revisorer (dersom idrettslaget har engasjert registrert eller statsautorisert revisor, skal idrettslaget i tillegg velge en kontrollkomité med minst to medlemmer)

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet

Ansvarspersoner utpekt av årsmøte til de forskjellige avdelingene peker ut sine representanter.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

            Nomineres og velges på årsmøte.

 

 

 

  • Som forretningsorden bruker vi standard mal fra NIFs regelbok.
  • Årsberetning/årsmelding Dette må de respektive lederne sende til meg så fort som mulig!!!!!!!!  Styret sender dem samlet videre som sakspapirer.
  • Regnskap med revisors beretning

Legges ikke ut offentlig men fremlegges på forespørsel til styret før årsmøte og eller i sin helhet på årsmøte.

  • Eventuelle innkomne forslag

 

Sak 1.  Forslag ang sponsorpenger.

                 Det foreslås at 5% inntill 5000,- i året av sponsorpenger en avdeling får inn tilfaller styrets konto.  Disse pengene skal brukes til driftsutgifter klubben får i forbindelse med innkjøp a f.eks buss til klubben og andre investeringer etter styrets vurdering.

 

Forslagsstiller

Morten Storli FC SHOW

 

Styrets innstilleng.

 

5 % av sponsorinntekter inntil 5000,- pr år går direkte inn på Siddis Sportsklubbs konto.  Pengene forvaltes av styret og skal brukes til investringer som kommer hele klubben til gode.  Styret gis fullmakt til å forvalte pengene slik de anser best.

 

Styret

 

Sak 2.  Farger.

 

Forslag til standardisering av draktfarger og annet til bruk for å promotere klubben og avdelingene samt til bruk på web sider og trykksaker.  Brukes fargen Rosa så skal den være i henhold til kodene.  Sort er sort og således ingen farge.

 

Fargene skal være Sort og Rosa.

Rosa har PSM kode 223 og RGB kode 245-162-198

 

Styret

 

 

  • Forslag på medlemskontingent

 

Styrets innstilling

 

100,- pr år forskuddsvis. 

Dvs at ved neste spillerinnbetaling så skal kontingenten (2011) faktureres hver enkelt spiller.  For de påfølgende år skal kontingenten faktureres på første spillerinnbetaling etter årsskifte.

  • Forslag til budsjett

Budsjettene blir ikke offentliggjort.  De kan fremlegges fysisk ved forespørsel til styret. Budsjettene blir ellers fremlagt på årsmøte som sedvane er.

  • Eventuelle organisasjonsendringer (nye grupper og lignende)

Avdelingsstrukturen er som følgende.

     FC SHOW      Aktiv

     HK SHOW     Aktiv

     AFC SHOW   Aktiv

 

     FC SHOW innebandy             Uvirksom

     Stavanger Diamonds                Uvirksom

     FC SHOW jentefotball            Uvirksom

 

Styrets innstilling på neste års valgkomité

 

Årsmøte nominerer og velger neste års valgkomitè

 

Medlemmer av valgkomitèen for 2012 nomineres og velges på årsmøte.

 

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs regler om kjønnskvotering ved valg/oppnevning, ref innkallingen til dette årsmøtet.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Styret 

| | |